هدر اصلی سایت

احکام طهارت

 

 عن أبی عبداللَّه‏(ع) عن أمیر المؤمنین‏(ع): «... الحمدللَّه الذی جعل الماء طهوراً و لم‏یجعله نجساً ...».   (وسائل الشیعة، ج‏1، ص‏282)

  از حضرت امام جعفر صادق‏(ع) در ضمن روایتى از امیرالمؤمنین على‏(ع) نقل شده که فرمودند: «... حمد مخصوص خدایى است که آب را پاکیزه و پاک کننده قرار داد و آن را نجس قرار نداد ...».

 

اقسام آبها

 مسأله 16 - آب یا مطلق است یا مضاف: آب مضاف آبى است که آن را از چیزى بگیرند، مثل آب هندوانه و گلاب، یا با چیزى مخلوط باشد، مثل آبى‏که به قدرى با گل و مانند آن مخلوط شود، که دیگر به آن آب نگویند؛ و غیر اینها آب مطلق است و آن بر پنج قسم است: اوّل: آب کر. دوم: آب قلیل. سوم: آب جارى. چهارم: آب باران. پنجم: آب چاه.

 

 آب کُر

 مسأله 17 - آب کُر مقدار آبى است که اگر در ظرفى که درازا و پهنا و گودى آن هر یک سه وجب و نیم است بریزند آن ظرف را پر کند. و وزن آن از صد و بیست و هشت من تبریز بیست مثقال کمتر است و به حسب کیلوى متعارف تقریباً 384 کیلوگرم مى‏شود.

 مسأله 18 - اگر عین نجس مانند بول و خون به آب کُر برسد، چنانچه بواسطه آن، بو یا رنگ یا مزه آب تغییر کند نجس مى‏شود، و اگر تغییر نکند نجس نمى‏شود.

 مسأله 19 - اگر بوى آب کر بواسطه غیر نجاست تغییر کند، نجس نمى‏شود.

 مسأله 20 - اگر عین نجس مانند خون به آبى که بیشتر از کُر است برسد و بو یا رنگ یا مزه قسمتى از آن را تغییر دهد، چنانچه مقدارى که تغییر نکرده کمتر از کر باشد تمام آب نجس مى‏شود، و اگر به اندازه کر یا بیشتر باشد، فقط مقدارى که بو یا رنگ یا مزه آن تغییر کرده نجس است.

 مسأله 21 - آب فوّاره اگر متّصل به کُر باشد آب نجس را پاک مى‏کند و بهتر است که مخلوط با آن شود؛ ولى اگر قطره قطره روى آب نجس بریزد آن را پاک نمى‏کند، مگر آن که چیزى روى فوّاره بگیرند تا آب قبل از قطره قطره شدن به آب نجس متّصل شود و بهتر است با آن مخلوط گردد.

 مسأله 22 - اگر چیز نجس را زیر شیرى که متّصل به کُر است بشویند، آبى که از آن چیز مى‏ریزد اگر متّصل به کُر باشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد، پاک است.

 مسأله 23 - اگر مقدارى از آب کُر یخ ببندد و باقى آن به قدر کُر نباشد چنانچه نجاست به آن برسد نجس مى‏شود، و هر قدر از یخ هم آب شود نجس است.

 مسأله 24 - آبى که به اندازه کر بوده، اگر انسان شکّ کند از کُر کمتر شده یا نه مثل آب کُر است، یعنى نجاست را پاک مى‏کند و اگر نجاستى هم به آن برسد نجس نمى‏شود. و آبى که کمتر از کُر بوده و انسان شکّ دارد به مقدار کُر شده یا نه حکم آب کُر را ندارد.

 مسأله 25 - کُر بودن آب به دو راه ثابت مى‏شود:

 اوّل: آن که خود انسان یقین کند. دوم: آن که دو عادل خبر دهند و یا یک نفر مورد اعتماد خبر دهد.

 

 آب قلیل‏

 مسأله 26 - آب قلیل آبى است که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشد.

 مسأله 27 - اگر آب قلیل روى چیز نجس بریزد یا چیز نجس به آن برسد نجس مى‏شود، ولى اگر از بالا با فشار روى چیز نجس بریزد مقدارى که به آن چیز مى‏رسد نجس، و هرچه بالاتر از آن است پاک مى‏باشد، و نیز اگر مثل فوّاره با فشار از پایین به بالا رود در صورتى که نجاست به بالا برسد پایین نجس نمى‏شود و اگر نجاست به پایین برسد بالا نجس مى‏شود.

 مسأله 28 - آب قلیلى که براى برطرف کردن عین نجاست روى چیز نجس ریخته شود و از آن جدا گردد، نجس است و همچنین به احتیاط مستحب از آب قلیلى هم که بعد از برطرف شدن عین نجاست براى آب کشیدن چیز نجس روى آن مى‏ریزند و از آن جدا مى‏شود، اجتناب کنند. ولى آبى که با آن مخرج بول و غائط را مى‏شویند با پنج شرط پاک است: اوّل: آن که بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد. دوم: نجاستى از خارج به آن نرسیده باشد. سوم: نجاست دیگرى مثل خون، با بول یا غائط بیرون نیامده باشد. چهارم: ذرّه‏هاى غائط در آب پیدا نباشد. پنجم: بیشتر از مقدار معمول، نجاست به اطراف مخرج نرسیده باشد.

 

آب جارى‏

 مسأله 29 - آب جارى، آبى است که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد، مانند آب چشمه و قنات.

 مسأله 30 - آب جارى اگرچه کمتر از کر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتى بو یا رنگ یا مزه آن بواسطه نجاست تغییر نکرده پاک است.

 مسأله 31 - اگر نجاستى به آب جارى برسد، مقدارى از آن، که بو یا رنگ یا مزه‏اش بواسطه نجاست تغییر کرده نجس است، و طرفى که متّصل به چشمه است - اگرچه کمتر از کر باشد - پاک است. و آبهاى دیگر نهر، اگر به اندازه کر باشد یا بواسطه آبى که تغییر نکرده به آب طرف چشمه متّصل باشد، پاک، وگرنه نجس است.

 مسأله 32 - آب چشمه‏اى که جارى نیست ولى طورى است که اگر از آن بردارند باز مى‏جوشد، حکم آب جارى دارد. یعنى اگر نجاست به آن برسد، تا وقتى بو یا رنگ یا مزه آن بواسطه نجاست تغییر نکرده پاک است.

 مسأله 33 - آبى که کنار نهر ایستاده و متّصل به آب جارى است، حکم آب جارى دارد.

 مسأله 34 - چشمه‏اى که مثلاً در زمستان مى‏جوشد و در تابستان از جوشش مى‏افتد، فقط وقتى که مى‏جوشد حکم آب جارى دارد.

 مسأله 35 - آب حوض حمّام - اگرچه کمتر از کر باشد - چنانچه به خزینه که آب آن به اندازه کُر است متّصل باشد، مثل آب جارى است.

 مسأله 36 - آب لوله‏هاى حمّام که از شیرها و دوشها مى‏ریزد اگر متّصل به کُر باشد مثل آب جارى است، و آب لوله‏هاى عمارات اگر متّصل به کُر باشد در حکم آب کُر است.

 مسأله 37 - آبى که روى زمین جریان دارد ولى از زمین نمى‏جوشد، چنانچه کمتر از کُر باشد و نجاست به آن برسد نجس مى‏شود. امّا اگر از بالا با فشار به پایین بریزد، چنانچه نجاست به پایین آن برسد بالاى آن نجس نمى‏شود.

 

 آب باران‏

 مسأله 38 - اگر به چیز نجسى که عین نجاست در آن نیست یک مرتبه باران ببارد، جایى که باران به آن برسد، پاک مى‏شود. و در فرش و لباس و مانند اینها فشار لازم نیست، ولى باریدن دو سه قطره فایده ندارد، بلکه باید طورى باشد که بگویند باران مى‏آید.

 مسأله 39 - اگر باران به عین نجس ببارد و به جاى دیگر ترشّح کند، چنانچه عین نجاست همراه آن نباشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد پاک است. پس اگر باران بر خون ببارد و ترشّح کند، چنانچه ذرّه‏اى خون در آن باشد، یا آن که بو یا رنگ یا مزه خون گرفته باشد نجس مى‏باشد.

 مسأله 40 - اگر بر سقف عمارت یا روى بام آن عین نجاست باشد، تا وقتى باران به بام مى‏بارد آبى که به چیز نجس رسیده و از سقف یا ناودان مى‏ریزد پاک است و بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد آبى که مى‏ریزد به چیز نجس رسیده است، نجس مى‏باشد.

 مسأله 41 - زمین نجسى که باران بر آن ببارد پاک مى‏شود. و اگر باران بر زمین جارى شود و به جاى نجسى که زیر سقف است برسد، آن را نیز پاک مى‏کند.

 مسأله 42 - خاک نجسى که به واسطه باران گل شود و آب آن را فرا گیرد پاک است، امّا اگر فقط رطوبت به آن برسد پاک نمى‏شود.

 مسأله 43 - هرگاه آب باران در جایى جمع شود، اگرچه کمتر از کر باشد، چنانچه موقعى که باران مى‏آید چیز نجسى را در آن بشویند و آب، بو یا رنگ یا مزه نجاست نگیرد، آن چیز نجس پاک مى‏شود.

 مسأله 44 - اگر بر فرش پاکى که روى زمین نجس است باران ببارد و بر زمین نجس جارى شود، فرش نجس نمى‏شود و زمین هم پاک مى‏گردد.

 

آب چاه‏

 مسأله 45 - آب چاهى که از زمین مى‏جوشد، اگرچه کمتر از کر باشد چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتى بو یا رنگ یا مزه آن بواسطه نجاست تغییر نکرده پاک است، ولى مستحب است پس از رسیدن بعضى از نجاستها، مقدارى که در کتابهاى مفصّل گفته شده، از آب آن بکشند.

 مسأله 46 - اگر نجاستى در چاه بریزد و بو یا رنگ یا مزه آب آن را تغییر دهد، چنانچه تغییر آب چاه از بین برود، پاک مى‏شود.

 مسأله 47 - اگر آب باران یا آب دیگر، در گودالى جمع شود و کمتر از کُر باشد، چنانچه بعد از قطع شدن باران، نجاست به آن برسد، نجس مى‏شود.

 

 احکام آبها

 مسأله 48 - آب مضاف که معنى آن گفته شد، چیز نجس را پاک نمى‏کند، وضو و غسل هم با آن باطل است.

 مسأله 49 - اگر ذرّه‏اى نجاست به آب مضاف برسد نجس مى‏شود، ولى‏چنانچه از بالا روى چیز نجس بریزد، مقدارى که به چیز نجس رسیده نجس و مقدارى که بالاتر از آن است پاک مى‏باشد. مثلاً اگر گلاب را از گلابدان روى دست نجس بریزند، آنچه به دست رسیده نجس و آنچه به دست نرسیده پاک است، و نیز اگر مثل فوّاره با فشار از پایین به بالا برود اگر نجاست به بالا برسد، پایین نجس نمى‏شود.

 مسأله 50 - اگر آب مضاف نجس، طورى با آب کُر یا جارى مخلوط شود که دیگر به آن آب مضاف نگویند، پاک مى‏شود.

 مسأله 51 - آبى که مطلق بوده و معلوم نیست مضاف شده یا نه، حکم آب مطلق را دارد، یعنى چیز نجس را پاک مى‏کند، وضو و غسل هم با آن صحیح است. و آبى که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، حکم آب مضاف را دارد، یعنى چیز نجس را پاک نمى‏کند، وضو و غسل هم با آن باطل است.

 مسأله 52 - آبى که معلوم نیست مطلق است یا مضاف، و معلوم نیست که قبلاً مطلق یا مضاف بوده، نجاست را پاک نمى‏کند، وضو و غسل هم با آن باطل است، ولى اگر به اندازه کُر یا بیشتر باشد و نجاست به آن برسد، حکم به نجس بودن آن نمى‏شود.

 مسأله 53 - آبى که عین نجاست، مثل خون و بول به آن برسد و بو یا رنگ یا مزه آن را تغییر دهد، اگرچه کُر یا جارى باشد نجس مى‏شود. ولى اگر بو یا رنگ یا مزه آن، به واسطه نجاستى که بیرون آن است عوض شود، مثلاً مردارى که پهلوى آب است بوى آن را تغییر دهد نجس نمى‏شود.

 مسأله 54 - آبى که عین نجاست مثل خون و بول در آن ریخته و بو یا رنگ یا مزه آن را تغییر داده، چنانچه به کُر یا جارى متّصل شود، یا باران بر آن ببارد، یا باد، باران را در آن بریزد، یا آب باران در موقع باریدن از ناودان در آن جارى شود و تغییر آن از بین برود پاک مى‏شود.

 مسأله 55 - اگر چیز نجس را در آب کر یا جارى فرو برند، و در چیزهایى که قابل فشار دادن است مانند فرش و لباس، طورى فشار، یا در داخل آب حرکت دهند که آب داخل آن خارج شود چنانچه از چیزهایى باشد که در دفعه اوّل پاک مى‏شود، آبى که بعد از بیرون آوردن، از آن مى‏ریزد پاک است و اگر از چیزهایى باشد که باید دو مرتبه آن را در آب فرو برند تا پاک شود، آبى که بعد از دفعه دوم از آن مى‏ریزد، پاک مى‏باشد.

 مسأله 56 - آبى که پاک بوده و معلوم نیست نجس شده یا نه، پاک است. و آبى‏که نجس بوده و معلوم نیست پاک شده یا نه، نجس است.

 مسأله 57 - نیم‏خورده سگ و خوک نجس و خوردن آن حرام است و نیم‏خورده حیوانات حرام گوشت، پاک و خوردن آن به استثناء نیم‏خورده گربه مکروه مى‏باشد.