هدر اصلی سایت

احکام ظرفها

 مسأله 227 - ظرفى که از پوست سگ یا خوک یا مردار ساخته شده خوردن و آشامیدن از آن ظرف حرام است و نباید آن ظرف را در وضو و غسل و کارهایى که باید با چیز پاک انجام داد، استعمال کنند. بلکه احتیاط مستحب آن است که چرم سگ و خوک و مردار را گرچه ظرف هم نباشد استعمال نکنند.

 مسأله 228 - خوردن و آشامیدن از ظرف طلا و نقره و استعمال آنها، حرام است ولى استفاده آنها در زینت اتاق حرام نیست و نگاه داشتن نیز حرام نمى‏باشد.

 مسأله 229 - ساختن ظرف طلا و نقره و مزدى که براى آن مى‏گیرند حرام نیست.

 مسأله 230 - خرید و فروش ظرف طلا و نقره و پولى هم که فروشنده مى‏گیرد حرام نیست.

 مسأله 231 - گیره استکان که از طلا یا نقره مى‏سازند اگر بعد از برداشتن استکان ظرف به آن گفته شود، استعمال آن، چه به تنهایى و چه با استکان، حرام است و اگر ظرف به آن گفته نشود استعمال آن مانعى ندارد.

 مسأله 232 - استعمال ظرفى که روى آن را آب طلا یا آب نقره داده‏اند اشکال ندارد.

 مسأله 233 - اگر فلزى را با طلا یا نقره مخلوط کنند و ظرف بسازند، چنانچه مقدار آن فلز بقدرى باشد که ظرف طلا یا نقره به آن ظرف نگویند استعمال آن مانعى ندارد.

 مسأله 234 - اگر انسان غذایى را که در ظرف طلا یا نقره است، بخاطر حرام بودن استعمال آن، در ظرف دیگر بریزد این استعمال جایز است ولى اگر بخواهد از ظرف دوم غذا بخورد و خالى کردن ظرف اوّل براى آن نباشد که غذا خوردن از ظرف طلا یا نقره جایز نیست این استعمال حرام مى‏باشد.

 مسأله 235 - استعمال بادگیر قلیان و غلاف شمشیر و کارد و قاب قرآن اگر از طلا یا نقره باشد اشکال ندارد ولى از عطردان و سرمه‏دان و مثل اینها بنابر احتیاط واجب باید اجتناب کرد.

 مسأله 236 - استعمال ظرف طلا یا نقره در حال ناچارى اشکال ندارد و براى وضو و غسل هم در حال تقیّه مى‏شود ظرف طلا و نقره را استعمال کرد، بلکه گاهى واجب است.

 مسأله 237 - استعمال ظرفى که معلوم نیست از طلا یا نقره است یا از چیز دیگر اشکال ندارد.