هدر اصلی سایت

مسائل دفاع

مسأله 2924 - اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدّات آن هجوم نماید، واجب است بر جمیع مسلمانان دفاع از آن به هر وسیله‏اى که امکان داشته باشد از بذل جان و مال. و در این امر احتیاج به اذن حاکم شرع نیست.

 مسأله 2925 - اگر مسلمانان بترسند که اجانب نقشه استیلا بر بلاد مسلمین را کشیده‏اند، چه بدون واسطه یا بواسطه عُمّال خود از خارج یا داخل واجب است دفاع از ممالک اسلامى کنند به هر وسیله‏اى که امکان داشته باشد.

 مسأله 2926 - اگر در داخل ممالک اسلامى نقشه‏هایى از طرف اجانب کشیده شده باشد که خوف آن باشد که تسلّط بر ممالک اسلامى پیدا کنند، واجب است بر مسلمانان که با هر وسیله‏اى که ممکن است، نقشه آنها را به هم بزنند، و جلوگیرى از توسعه نفوذ آنها کنند.

 مسأله 2927 - اگر بواسطه توسعه نفوذ سیاسى یا اقتصادى و تجارى اجانب خوف آن باشد که تسلّط بر بلاد مسلمین پیدا کنند واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو که ممکن است، و قطع ایادى اجانب، چه عُمّال داخلى باشند یا خارجى.

 مسأله 2928 - اگر در روابط سیاسى بین دولتهاى اسلامى و دُوَل اجانب، خوف آن باشد که اجانب بر ممالک اسلامى، تسلّط پیدا کنند اگرچه تسلّط سیاسى و اقتصادى باشد، لازم است بر مسلمانان که با این نحو روابط، مخالفت کنند، و دُوَل اسلامى را الزام کنند به قطع این گونه روابط.

 مسأله 2929 - اگر در روابط تجارى با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین صدمه اقتصادى وارد شود و موجب اسارت تجارى و اقتصادى شود، واجب است قطع این گونه روابط و حرام است این نحو تجارت.

 مسأله 2930 - اگر عقد رابطه چه سیاسى و چه تجارى بین یکى از دُوَل اسلامى‏و اجانب، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جایز نیست این گونه رابطه، و اگر دولتى اقدام به آن نمود بر سایر دُوَل اسلامى واجب است آن را الزام کنند به قطع رابطه به هر نحو ممکن است.

 مسأله 2931 - اگر بعض رؤساى ممالک اسلامى یا بعض وکلاى مجلس موجب بسط نفوذ اجانب شود، چه نفوذ سیاسى یا اقتصادى یا نظامى که مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، به وساطت این خیانت، از مقامى که دارد - هر مقامى باشد - منعزل است اگر فرض شود که احراز آن مقام به حق بوده، و بر مسلمانان لازم است او را مجازات کنند با رعایت موازین شرعى و به هر نحو که ممکن شود.

 مسأله 2932 - روابط تجارى و سیاسى با بعض دُوَل که آلت دست دُوَل بزرگ جائر هستند از قبیل دولت اسرائیل، جایز نیست، و بر مسلمانان لازم است که به هر نحو ممکن است با این نحو روابط مخالفت کنند، و بازرگانانى که با اسرائیل و عمّال اسرائیل روابط تجارى دارند خائن به اسلام و مسلمانان و کمک کار به هَدم احکام اسلام هستند و بر مسلمانان لازم است با این خیانت کاران چه دولتها و چه تجّار قطع رابطه کنند، و آنها را ملزم کنند به توبه و ترک روابط با این نحو دولتها.

 مسأله 2933 - قوانین و مصّوباتى که از مجالس قانونگذارى دولتهاى جائر به امر عُمّال اجانب - خَذَلهم اللَّه تعالى - بر خلاف صریح قرآن کریم و سنّت پیغمبر اسلام‏(ص) مى‏گذرد و گذشته است، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بى ارزش است، و لازم است مسلمانها از امر کننده و رأى دهنده به هر طور ممکن است اعراض کنند و با آنها معاشرت و معامله نکنند، و آنان مجرمند و عمل کننده به رأى آنها معصیت کار و فاسق است.