هدر اصلی سایت

غنیمت‏

 مسأله 1898 - اگر مسلمانان به امر امام‏(ع) با کفّار جنگ کنند و چیزهایى در جنگ به دست آورند، به آنها غنیمت گفته مى‏شود و مخارجى را که براى غنیمت کرده‏اند، مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن و نیز مقدارى را که امام‏(ع) صلاح مى‏داند به مصرفى برساند و چیزهایى که مخصوص به امام‏(ع) است باید از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیه آن را بدهند. و آنچه در زمان غیبت امام‏(ع) در جنگ از کفّار گرفته مى‏شود بنابر احتیاط نیز حکم غنیمت را دارد.

 

زمینى که کافر ذمّى از مسلمان بخرد

 مسأله 1899 - اگر کافر ذمّى زمینى را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد، ولى اگر غیر از پول چیز دیگر بدهد، باید به اذن حاکم شرع باشد و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، چنانچه زمین آن را جداگانه قیمت کنند و بفروشند باید خمس زمین آن را بدهد. و اگر خانه و دکان را روى هم بفروشند و زمین به تبع آن منتقل شود خمس زمین واجب نیست. و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او مى‏گیرد لازم نیست قصد قربت نماید.

 مسأله 1900 - اگر کافر ذمّى زمینى را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگرى هم بفروشد، باید خمس آن را بدهد و نیز اگر بمیرد و مسلمانى آن زمین را از او ارث ببرد، باید خمس آن را از همان زمین، یا از مال دیگرش بدهند.

 مسأله 1901 - اگر کافر ذمّى موقع خرید زمین شرط کند که خمس ندهد، یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد، ولى اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشکال ندارد.

 مسأله 1902 - اگر مسلمان زمینى را به غیر خرید و فروش، ملک کافر کند و عوض آن را بگیرد، مثلاً به او صلح نماید، بنابر احتیاط واجب در ضمن عقد با کافر ذمّى شرط کند که خمس آن را بدهد.

 مسأله 1903 - اگر کافر ذمّى صغیر باشد و ولىّ او برایش زمینى بخرد ولىّ او باید خمسش را بدهد.