هدر اصلی سایت

مستحبّات و مکروهات آب آشامیدن

مستحبّات آب آشامیدن‏

 مسأله 2731 - در آشامیدن آب چند چیز مستحب است:

 اوّل: آب را به طور مکیدن بیاشامد.

 دوم: در روز ایستاده آب بخورد.

 سوم: پیش از آشامیدن آب «بسم اللَّه» و بعد از آن «الحمد للَّه» بگوید.

 چهارم: به سه نفس آب بیاشامد.

 پنجم: از روى میل آب بیاشامد.

 ششم: بعد از آشامیدن آب حضرت اباعبداللَّه‏(ع) و اهل بیت ایشان را یاد کند و قاتلان آن حضرت را لعنت نماید.

 

مکروهات آب آشامیدن‏

 مسأله 2732 - زیاد آشامیدن آب و آشامیدن آن بعد از غذاى چرب و در شب به حال ایستاده مکروه است و نیز آشامیدن آب با دست چپ و همچنین از جاى شکسته کوزه یا ظرف و جایى که دسته آن است مکروه مى‏باشد.