هدر اصلی سایت

مستحبّات و مکروهات غذا خوردن

مستحبات غذا خوردن‏

 مسأله 2729 - چند چیز در غذا خوردن مستحب است:

 اوّل: هر دو دست را پیش از غذا بشوید.

 دوم: بعد از غذا دست خود را بشوید و با دستمال خشک کند.

 سوم: میزبان پیش از همه شروع به غذا خوردن کند و بعد از همه دست بکشد و پیش از غذا اوّل میزبان دست خود را بشوید، بعد کسى که طرف راست او نشسته و همین طور تا برسد به کسى که طرف چپ او نشسته و بعد از غذا اوّل کسى که طرف چپ میزبان نشسته دست خود را بشوید و همین طور تا به طرف راست میزبان برسد.

 چهارم: در اوّل غذا «بسم اللَّه» بگوید ولى اگر سر یک سفره چند جور غذا باشد، در وقت خوردن هر کدام آنها گفتن «بسم اللَّه» مستحب است.

 پنجم: با دست راست غذا بخورد.

 ششم: با سه انگشت یا بیشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد.

 هفتم: اگر چند نفر سر یک سفره نشسته‏اند هر کسى از غذاى جلوى خودش بخورد.

 هشتم: لقمه را کوچک بردارد.

 نهم: سر سفره زیاد بنشیند و غذا خوردن را طول بدهد.

 دهم: غذا را خوب بجود.

 یازدهم: بعد از غذا خداوند عالم را حمد کند.

 دوازدهم: انگشتها را بلیسد.

 سیزدهم: بعد از غذا خلال نماید ولى با چوب انار و چوب ریحان و نى و برگ درخت خرما خلال نکند.

 چهاردهم: آنچه بیرون سفره مى‏ریزد، جمع کند و بخورد، ولى اگر در بیابان غذا بخورد، مستحب است آنچه مى‏ریزد براى پرندگان و حیوانات بگذارد.

 پانزدهم: در اوّل روز و اوّل شب غذا بخورد و در بین روز و در بین شب غذا نخورد.

 شانزدهم: بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پاى راست را روى پاى چپ بیندازد.

 هفدهم: در اوّل غذا و آخر آن نمک بخورد.

 هیجدهم: هنگام غذا خوردن بنشیند و غذا بخورد.

 نوزدهم: هنگام غذا خوردن تکیه ندهد.

 بیستم: میوه را پیش از خوردن، با آب بشوید.

 و مستحب است یک سوم معده را براى غذا و یک سوم را براى آب و یک سوم را براى راحت نفس کشیدن قرار دهد.

 

مکروهات غذا خوردن‏

 مسأله 2730 - چند چیز در غذا خوردن مکروه است:

 اوّل: در حال سیرى غذا خوردن.

 دوم: پر خوردن و در خبر است که خداوند عالم بیشتر از هر چیز، از شکم پر بدش مى‏آید.

 سوم: نگاه کردن به صورت دیگران در موقع غذا خوردن.

 چهارم: خوردن غذاى داغ.

 پنجم: فوت کردن چیزى که مى‏خورد یا مى‏آشامد.

 ششم: بعد از گذاشتن نان در سفره، منتظر چیز دیگر شدن.

 هفتم: پاره کردن نان با کارد و هر بى‏احترامى به آن.

 هشتم: گذاشتن نان زیر ظرف غذا.

 نهم: پاک کردن گوشتى که به استخوان چسبیده، به طورى که چیزى در آن نماند.

 دهم: پوست کندن میوه (در میوه‏هایى که معمولاً با پوست خورده مى‏شود).

 یازدهم: دور انداختن میوه پیش از آن که کاملاً آن را بخورد.

 و همچنین غذا خوردن در حال راه رفتن و به اندازه سیر شدن مکروه است.