هدر اصلی سایت

خرید و فروش میوه

مسأله 2171 - فروش میوه‏اى که گُل آن ریخته و دانه بسته به طورى که معمولاً دیگر از آفت گذشته باشد پیش از چیدن صحیح است. و نیز فروختن غوره بر درخت در صورتى که مقدار آن تخمین زده شود، اشکال ندارد.

 مسأله 2172 - اگر بخواهند میوه‏اى را که بر درخت است، پیش از آن که گُلش بریزد بفروشند، باید چیزى که داراى مالیت و قابل فروش جداگانه و ملک فروشنده باشد، با آن ضمیمه نمایند.

 مسأله 2173 - اگر خرمایى را که زرد یا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشکال ندارد، ولى نباید عوض آن را خرما بگیرند.

 مسأله 2174 - فروختن خیار و بادمجان و سبزیها و مانند اینها که سالى چند مرتبه چیده مى‏شود در صورتى که ظاهر و نمایان شده باشد و معیّن کنند که مشترى در سال چند دفعه آن را بچیند اشکال ندارد.

 مسأله 2175 - اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن که دانه بسته، به چیز دیگرى غیر گندم و جو بفروشند اشکال ندارد.

 مسأله 2176 - انسان مى‏تواند از میوه درختى که در مسیر عبور عمومى است، حتّى اگر مالک مشخّص داشته باشد، بخورد، ولى نباید موجب فاسد شدن درخت یا میوه شود و بنابر احتیاط باید چیزى از میوه را با خود نبرد.