هدر اصلی سایت

نقد و نسیه

مسأله 2177 - اگر جنسى را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده، بعد از معامله مى‏توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرّف کند و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها به این است که آن را طورى در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را بجاى دیگر ببرد فروشنده جلوگیرى نکند.

 مسأله 2178 - در معامله نسیه باید مدّت، کاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسى را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدّت کاملاً معیّن نشده معامله باطل است.

 مسأله 2179 - اگر جنسى را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدّتى که قرار گذاشته‏اند، نمى‏تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولى اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده مى‏تواند پیش از تمام شدن مدّت، طلبى را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.

 مسأله 2180 - اگر جنسى را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدّتى که قرار گذاشته‏اند، مى‏تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولى اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد یا معامله را فسخ کند و در صورتى که آن جنس موجود است پس بگیرد.

 مسأله 2181 - اگر به کسى که قیمت جنس را نمى‏داند، مقدارى نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید معامله باطل است. ولى اگر به کسى که قیمت نقدى جنس را مى‏داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند مثلاً بگوید جنسى را که به تو نسیه مى‏دهم، تومانى یک ریال از قیمتى که نقد مى‏فروشم گرانتر حساب مى‏کنم و او قبول کند اشکال ندارد.

 مسأله 2182 - کسى که جنسى را نسیه فروخته و براى گرفتن پول آن مدّتى قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقدارى از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.