هدر اصلی سایت

صیغه خرید و فروش

مسأله 2169 - در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربى بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسى بگوید، این مال را در عوض این پول فروختم و مشترى بگوید: قبول کردم معامله صحیح است، ولى خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنى به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.

 مسأله 2170 - اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل مالى‏که از خریدار مى‏گیرد، مال خود را ملک او کند و او بگیرد، معامله صحیح است و هر دو مالک می‌‏شوند.