هدر اصلی سایت

فروش طلا و نقره به طلا و نقره

مسأله 2192 - اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سکّه دار باشند یا بى‏سکّه، در صورتى که وزن یکى از آنها زیادتر از دیگرى باشد معامله حرام و باطل است.

 مسأله 2193 - اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا نقداً بفروشد، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوى باشد. ولى اگر معامله با مدّت باشد به احتیاط واجب باطل است.

 مسأله 2194 - اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزى را که قرار گذاشته‏اند تحویل ندهند معامله باطل است و اگر مقدارى تحویل داده شد، معامله نسبت به آن مقدار صحیح است.

 مسأله 2195 - اگر فروشنده یا خریدار، تمام چیزى را که قرار گذاشته تحویل دهد و دیگرى مقدارى از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است ولى کسى که تمام مال به دست او نرسیده مى‏تواند معامله را به هم بزند.

 مسأله 2196 - اگر مقدارى خاک نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص و یا مقدارى خاک طلاى معدن را به همان مقدار طلاى خالص بفروشند، معامله باطل است مگر آن که بداند مثلاً مقدار نقره خاک با مقدار نقره خالص مساوى مى‏باشد. ولى فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره به هر صورت اشکال ندارد.