هدر اصلی سایت

احکام کسانی که نمی‌توانند در مال خود تصرّف کنند

مسأله 2341 - دیوانه و بچّه‏اى که بالغ نشده شرعاً نمى‏توانند در مال خود تصرّف کنند و نشانه بالغ شدن، یکى از سه چیز است: اوّل: روییدن موى درشت زیر شکم بالاى عورت. دوم: بیرون آمدن منى. سوم: تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد و تمام شدن نه سال قمرى در زن.

 مسأله 2342 - روییدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست، مگر انسان به واسطه اینها به بالغ شدن یقین کند.

 مسأله 2343 - سفیه (کسى که مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف مى‏کند) اگر در حال بالغ شدن سفیه باشد یا حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیرى کرده باشد، نمى‏تواند در مال خود تصرّف نماید، ولى تصرّفات غیر مالى سفیه و محجور اشکال ندارد.

 مسأله 2344 - کسى که گاهى عاقل و گاهى دیوانه است، تصرّفى که موقع دیوانگى در مال خود مى‏کند صحیح نیست.

 مسأله 2345 - انسان مى‏تواند در مرضى که به آن مرض از دنیا مى‏رود، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهایى که اسراف شمرده نمى‏شود برساند و اگر مال خود را به کسى ببخشد و یا ارزانتر از قیمت بفروشد، بنابر احتیاط در بیش از ثلث به اجازه ورثه باشد.