هدر اصلی سایت

خون

مسأله 2972 - انتفاع بردن به خون در غیر خوردن و فروختن آن براى انتفاع حلال، جایز است پس آنچه اکنون متعارف است که خون را مى‏فروشند براى استفاده مریض‏ها و مجروحین مانع ندارد. و بهتر آن است که مصالحه کنند یا آن که پول را در مقابل حق اختصاص یا در ازاى اجازه خون گرفتن بگیرند که خالى از اشکال و أحوط است. بلکه این احتیاط حتّى الامکان ترک نشود. لکن اگر گرفتن خون، براى صاحب آن ضرر داشته باشد، اشکال دارد. خصوصاً اگر ضرر فاحش و زیاد باشد.

 مسأله 2973 - جایز است خون بدن انسانى را به بدن دیگرى منتقل کنند و مقدار آن را با مقیاس‏هایى که دارند تعیین کنند و ثَمَن آن را بگیرند و با جهالت به مقدار جایز است به طور مصالحه انتقال دهند. و أحتیاط مستحب آن است که پول را در مقابل اجازه نقل بگیرند.