هدر اصلی سایت

مسائل متفرّقه

مسأله 2974 - گوسفند یا حیوانات دیگر که در کشتارگاهها با دستگاه ذبح مى‏شوند، اگر شرائط ذبح را مانند تسمیه و رو به قبله بودن رعایت کنند، حلال و خرید و فروش آن‏ها جایز است.

 مسأله 2975 - گوشت‏ها یا مرغ‏هاى سر بریده‏اى که از کشورهاى غیر مسلمان مى‏آورند، اگر ذبح شرعى آن‏ها ثابت نشود محکوم به نجاست و حرمت و مردار بودن است.

 مسأله 2976 - اگر کسى بخواهد پولى قرض کند و ربا بدهد یا قرض بدهد و ربا بگیرد و به یکى از راه‏هایى که در بعض رساله‏هاى عملیّه ذکر شده بخواهد از ربا فرار کند اشکال ندارد و زیاده‏اى که مى‏گیرد بر او حلال است.

 مسأله 2977 - قرضى که در آن قرار رباست صحیح است، لکن شرط و قرار باطل مى‏باشد و شرط زیاده علاوه بر بطلانش، نیز حرام است.

 مسأله 2978 - کسانى که مى‏خواهند از بانک‏ها یا غیر آنها قرض بگیرند و دهنده بدون ربا قرض نمى‏دهد، جایز است اصل قرض را قبول کنند و شرط را در واقع و به طور جدّ قبول نکنند و در این صورت اگر اظهار قبول کنند بدون جدّ و قصد حقیقى، این قرار صورى حرام نیست، بنابر این اصل قرض صحیح است و شرط باطل، و مرتکب حرام هم نشده‏اند.

 مسأله 2979 - اگر پولى به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد جایز نیست بگیرند، اگرچه قرار هم نگذاشته باشند، ولى اگر قرض گیرنده مجّاناً چیزى بدهد حرام نیست و جایز است گرفتن آن.

 مسأله 2980 - در بیع مثل به مثل اگر قیمت‏ها با هم اختلاف داشته باشد و بخواهند از بیع مثل به مثل فرار کنند - نه از زیادى - جایز است حیله، مثلاً اگر یک کیلو گندم خوب به دو کیلو گندم بد ارزش دارد و مى‏خواهند یک کیلو خوب بدهند و دو کیلو بد بگیرند در این مورد اگر چیزى ضمیمه کنند که از بیع مثل به مثل فرار کنند جایز است.

 مسأله 2981 - اگر بخواهند مثل به مثل را مبادله کنند و ربا بگیرند با حیله جایز نیست. مثلاً یک خروار گندم را که ارزش آن نصف دو خروار است اگر بخواهند مبادله کنند که یک خروار بدهند و بعد از شش ماه دو خروار بگیرند زیادى رباست و با ضمّ چیزى صحیح نمى‏شود و علاوه بر آن که معامله حرام است باطل هم مى‏باشد و مثل باب قرض نیست که قرض صحیح باشد و شرط باطل، بلکه اصل معامله باطل است.