هدر اصلی سایت

احکام تلقیح

مسأله 2962 - وارد نمودن منى مرد در رحم زوجه او به کمک ابزار، اشکال ندارد، لکن باید از مقدّمات حرام احتراز نمایند، پس اگر مرد با رضایت زن، این عمل را خودش انجام دهد و منى خود را به وجه حلالى به دست بیاورد مانع ندارد.

 مسأله 2963 - اگر منى مرد را در رحم زنش وارد نمودند چه به وجه حلال یا حرام و از آن، بچّه تولید شد، اشکالى نیست که بچّه مال مرد و زن است و همه احکام فرزند را دارد.

 مسأله 2964 - جایز نیست داخل نمودن منى اجنبى را در رحم زن اجنبیه، چه با اجازه زن باشد یا نه و چه شوهر داشته باشد یا نه و چه با اجازه شوهر باشد یا نباشد.

 مسأله 2965 - اگر منى مردى را داخل رحم زن اجنبیه نمودند و معلوم شد بچّه از آن منى است، پس اگر این عمل به طور شبهه بوده مثل آن که گمان مى‏کرد زن خودش هست و زن نیز گمان مى‏کرد منى شوهر هست و بعد از عمل معلوم شد از شوهر نیست، اشکالى نیست که بچّه شرعاً از این مرد و زن است و تمام احکام فرزندى را دارد و لکن اگر از روى علم و عمد باشد، محلّ اشکال است و باید احتیاط در جمیع مسائل مراعات شود، لکن اشکالى نیست که اگر این بچّه دختر باشد، پدر نمى‏تواند او را به زنى بگیرد و اگر پسر باشد نمى‏تواند مادرش را بگیرد و نمى‏تواند دخترش را به محارمش اگر به عقد صحیح بود شوهر دهد و پسر محارمش را بگیرد، لکن باید در تمام مسائل دیگر احتیاط نماید.