هدر اصلی سایت

احکام مسجد

 مسأله 895 - نجس کردن زمین و سقف و بام و طرف داخل دیوار مسجد حرام است و هر کس بفهمد که نجس شده است باید فوراً نجاست آن را برطرف کند. و احتیاط واجب آن است که طرف بیرون دیوار مسجد را هم نجس نکنند، و اگر نجس شود نجاستش را برطرف نمایند، مگر آن که واقف آن را جزء مسجد قرار نداده باشد.

 مسأله 896 - اگر نتواند مسجد را تطهیر نماید، یا کمک لازم داشته باشد و پیدا نکند، تطهیر مسجد بر او واجب نیست، ولى بنابر احتیاط واجب، باید به کسى که مى‏تواند تطهیر کند اطّلاع دهد.

 مسأله 897 - اگر جایى از مسجد نجس شود که تطهیر آن بدون کندن یا خراب کردن ممکن نیست باید آنجا را بکنند یا اگر خرابى زیاد لازم نمى‏آید خراب نمایند و هزینه پر کردن چاله و تعمیر خرابى بر کسى است که مسجد را نجس کرده است و بر اشخاصى که براى تطهیر مسجد جایى از آن را کندند، یا قسمتى از آن را خراب نمودند پر کردن جایى که کنده‏اند و ساختن جایى که خراب کرده‏اند واجب نیست. ولى اگر آن کس که نجس کرده بکند یا خراب کند در صورت امکان باید پر کند و تعمیر نماید.

 مسأله 898 - اگر مسجدى را غصب کنند و به جاى آن خانه و مانند آن بسازند، که دیگر به آن مسجد نگویند باز هم بنابر احتیاط واجب نجس کردن آن حرام و تطهیر آن واجب است.

 مسأله 899 - نجس کردن حرم پیامبر(ص) و امامان: حرام است. و اگر یکى از آنها نجس شود، چنانچه نجس ماندن آن بى احترامى باشد، تطهیر آن واجب است، بلکه احتیاط مستحب آن است که اگر بى احترامى هم نباشد آن را تطهیر کنند.

 مسأله 900 - اگر حصیر یا فرش مسجد نجس شود، باید آن را آب بکشند ولى چنانچه بواسطه آب کشیدن، خراب مى‏شود و بریدن جاى نجس بهتر است، باید آن را ببرند و اگر کسى که نجس کرده ببرد باید خودش اصلاح کند.

 مسأله 901 - بردن عین نجس مانند خون در مسجد اگر بى احترامى به مسجد باشد حرام است و همچنین بردن چیزى که نجس شده، در صورتى که بى احترامى به مسجد باشد حرام است.

 مسأله 902 - اگر مسجد را براى روضه خوانى چادر بزنند و فرش کنند و سیاهى‏بکوبند و اسباب چاى در آن ببرند، در صورتى که این کارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن نشود اشکال ندارد.

 مسأله 903 - بنابر احتیاط واجب مسجد را به طلا نباید زینت نمایند و همچنین نباید صورت چیزهایى که مثل انسان و حیوان روح دارد در مسجد نقش کنند. و نقّاشى چیزهایى که روح ندارد، مثل گل و بوته مکروه است.

 مسأله 904 - اگر مسجد خراب هم شود نمى‏توانند آن را بفروشند یا داخل ملک و جادّه نمایند.

 مسأله 905 - فروختن در و پنجره و چیزهاى دیگر مسجد حرام است و اگر مسجد خراب شود، باید اینها را صرف تعمیر همان مسجد کنند. و چنانچه به درد آن مسجد نخورد، باید در مسجد دیگر مصرف شود، ولى اگر به درد مسجدهاى دیگر هم نخورد، مى‏توانند آن را بفروشند و پول آن را اگر ممکن است صرف تعمیر همان مسجد وگرنه صرف تعمیر مسجد دیگر نمایند.

 مسأله 906 - ساختن مسجد و تعمیر مسجدى که نزدیک به خرابى مى‏باشد مستحب است و اگر مسجد طورى خراب شود که تعمیر آن ممکن نباشد، مى‏توانند آن را خراب کنند و دوباره بسازند بلکه مى‏توانند مسجدى را که خراب نشده، براى احتیاج مردم خراب کنند و بزرگتر بسازند.

 مسأله 907 - تمیز کردن مسجد و روشن کردن چراغ آن مستحب است، و کسى‏که مى‏خواهد مسجد برود، مستحب است خود را خوشبو کند و لباس پاکیزه و قیمتى بپوشد، و ته کفش خود را وارسى کند که نجاستى به آن نباشد و موقع داخل شدن به مسجد، اوّل پاى راست و موقع بیرون آمدن، اوّل پاى چپ را بگذارد و همچنین مستحب است از همه زودتر به مسجد آید و از همه دیرتر از مسجد بیرون رود.

 مسأله 908 - وقتى انسان وارد مسجد مى‏شود، مستحب است دو رکعت نماز به قصد تحیّت و احترام مسجد بخواند و اگر نماز واجب یا مستحبّ دیگرى هم بخواند کافى است.

 مسأله 909 - خوابیدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد و صحبت کردن راجع به کارهاى دنیا و مشغول صنعت شدن و خواندن شعرى که نصیحت و مانند آن نباشد مکروه است. و نیز مکروه است آب دهان و بینى و اخلاط سینه را در مسجد بیندازد و گمشده‏اى را طلب کند و صداى خود را بلند کند ولى بلند کردن صدا براى اذان مانعى ندارد.

 مسأله 910 - راه دادن بچّه غیر ممیّز اگر موجب مزاحمت براى دیگران شود و دیوانه به مسجد مکروه است و کسى که پیاز و سیر و مانند اینها خورده که بوى دهانش مردم را اذیت مى‏کند مکروه است به مسجد برود.

 مسأله 911 - تعرّض به معابد اهل کتاب که در ذمّه اسلام هستند و آن معابد هم در دست خود آنها است، جایز نیست و آن اماکن مثل مساجد محترم است و جایز نیست خراب کردن آنها مگر با شرایطى که در مساجد هم جارى است.