هدر اصلی سایت

احکام نگاه کردن

مسأله 2524 - نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لذّت و چه بدون آن حرام است. و نگاه کردن به صورت و دستها اگر به قصد لذّت باشد حرام است، ولى اگر بدون قصد لذّت باشد مانعى ندارد و نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام مى‏باشد و نگاه کردن به صورت و بدن و موى دختر نابالغ اگر به قصد لذّت نباشد و بواسطه نگاه کردن هم انسان نترسد که به حرام بیفتد اشکال ندارد، ولى بنابر احتیاط باید جاهایى را که مثل ران و شکم معمولاً مى‏پوشاند نگاه نکند.

 مسأله 2525 - اگر انسان بدون قصد لذّت به زنهاى اهل کتاب مثل زنهاى یهود و نصارا نگاه کند در صورتى که نترسد که به حرام بیفتد و پوشش آنها در حدّ متعارف باشد، اشکال ندارد.

 مسأله 2526 - زن باید بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند بلکه احتیاط واجب آن است که بدن و موى خود را از پسرى هم که بالغ نشده ولى خوب و بد را مى‏فهمد و به حدّى رسیده که مورد نظر شهوانى است بپوشاند.

 مسأله 2527 - نگاه کردن به عورت دیگرى حرام است، اگرچه از پشت شیشه یا در آیینه یا آب صاف و مانند اینها باشد. و احتیاط واجب آن است که به عورت بچّه ممیّز هم نگاه نکنند. ولى زن و شوهر مى‏توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.

 مسأله 2528 - مرد و زنى که با یکدیگر محرمند، اگر قصد لذّت نداشته باشند و خوف فتنه نباشد، مى‏توانند غیر از عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.

 مسأله 2529 - مرد نباید با قصد لذّت به بدن مرد دیگر نگاه کند و نگاه کردن زن هم به بدن زن دیگر با قصد لذّت حرام است.

 مسأله 2530 - عکس گرفتن مرد از زن نامحرم حرام نیست ولى اگر براى عکس برداشتن مجبور شود که حرام دیگرى انجام دهد مثلاً دست به بدن او بزند یا نظرش به صورت زینت شده او یا به سایر بدن او بیفتد، نباید عکس او را بردارد و اگر زن نامحرمى را بشناسد در صورتى که آن زن متهتّک نباشد نباید به عکس او نگاه کند.

 مسأله 2531 - اگر در حال ناچارى، زن بخواهد زن دیگر، یا مردى غیر از شوهر خود را تنقیه کند، یا عورت او را آب بکشد، باید چیزى در دست کند که دست او به عورت نرسد و همچنین است اگر مرد بخواهد مرد دیگر، یا زنى‏غیر زن خود را تنقیه کند، یا عورت او را آب بکشد.

 مسأله 2532 - اگر مرد براى معالجه زن نامحرم ناچار باشد که او را نگاه کند و دست به بدن او بزند اشکال ندارد، ولى اگر با نگاه کردن بتواند معالجه کند نباید دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه کند، نباید او را نگاه کند.

 مسأله 2533 - اگر انسان براى معالجه کسى ناچار شود که به عورت او نگاه کند بنابر احتیاط واجب باید آیینه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند ولى اگر چاره‏اى جز نگاه کردن به عورت نباشد اشکال ندارد.