هدر اصلی سایت

آنچه براى روزه‏ دار مکروه است‏

 مسأله 1727 - چند چیز براى روزه دار مکروه است و از آن جمله است:

 دوا ریختن به چشم و سرمه کشیدن در صورتى که مزه یا بوى آن به حلق برسد، انجام دادن هر کارى که مانند خون گرفتن و حمّام رفتن باعث ضعف مى‏شود، انفیه کشیدن اگر نداند که به حلق مى‏رسد و اگر بداند به حلق مى‏رسد جایز نیست، بو کردن گیاههاى معطّر، نشستن زن در آب، استعمال شیاف، تر کردن لباس که در بدن است، کشیدن دندان و هر کارى که بواسطه آن از دهان خون بیاید، مسواک کردن به چوب تر و نیز مکروه است انسان بدون قصد بیرون آمدن منى زن خود را ببوسد، یا کارى کند که شهوت خود را به حرکت آورد و اگر به قصد بیرون آمدن منى باشد در صورتى که منى بیرون آید روزه او باطل مى‏شود.

 

مواردى که قضا و کفّاره واجب است‏

 مسأله 1728 - اگر در روزه رمضان عمداً قى کند یا در شب جنب شود و به تفصیلى که در مسأله 1703 گفته شد سه مرتبه بیدار شود و بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود فقط باید قضاى آن روز را بگیرد و چنانچه عمداً اماله کند بنابر احتیاط واجب قضا نماید و اگر عمداً سر زیر آب ببرد بنابر احتیاط واجب باید کفّاره هم بدهد ولى اگر کار دیگرى که روزه را باطل مى‏کند عمداً انجام دهد در صورتى که مى‏دانسته آن کار روزه را باطل مى‏کند قضا و کفّاره بر او واجب مى‏شود.

 مسأله 1729 - اگر بواسطه ندانستن مسأله کارى انجام دهد که روزه را باطل مى‏کند، چنانچه مى‏توانسته مسأله را یاد بگیرد، بنابر احتیاط واجب کفّاره بر او ثابت مى‏شود و اگر نمى‏توانسته مسأله را یاد بگیرد یا اصلاً ملتفت مسأله نبوده یا یقین داشته که فلان چیز روزه را باطل نمى‏کند، کفّاره بر او واجب نیست.