هدر اصلی سایت

احکام روزه مسافر

 مسأله 1784 - مسافرى که باید نمازهاى چهار رکعتى را در سفر دو رکعت بخواند، نباید روزه بگیرد و مسافرى که نمازش را تمام مى‏خواند مثل کسى‏که شغلش مسافرت یا سفر او سفر معصیت است، باید در سفر روزه بگیرد.

 مسأله 1785 - مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد. ولى اگر براى فرار از روزه باشد مکروه است و همچنین است مطلق سفر قبل از پایان شب بیست و سوم ماه رمضان، مگر این که سفر براى حج یا عمره یا به جهت ضرورتى باشد.

 مسأله 1786 - اگر غیر روزه رمضان روزه معیّن دیگرى بر انسان واجب باشد بنابر احتیاط واجب نباید در آن روز مسافرت کند. و اگر در سفر باشد باید قصد کند که ده روز در جایى بماند و آن روز را روزه بگیرد ولى اگر نذر کرده باشد روز معیّنى را روزه بگیرد مى‏تواند در آن روز مسافرت نماید.

 مسأله 1787 - اگر نذر کند روزه بگیرد و روز آن را معیّن نکند، نمى‏تواند آن را در سفر بجا آورد. ولى چنانچه نذر کند که روز معیّنى را در سفر روزه بگیرد باید آن را در سفر بجا آورد. و نیز اگر نذر کند روز معیّنى را چه مسافر باشد یا نباشد، روزه بگیرد باید آن روز را اگرچه مسافر باشد روزه بگیرد.

 مسأله 1788 - مسافر مى‏تواند براى خواستن حاجت، سه روز در مدینه طیّبه روزه مستحبّى بگیرد.

 مسأله 1789 - کسى که نمى‏داند روزه مسافر باطل است اگر در سفر روزه بگیرد و در بین روز مسأله را بفهمد روزه‏اش باطل مى‏شود. و اگر تا مغرب نفهمد روزه‏اش صحیح است.

 مسأله 1790 - اگر فراموش کند که مسافر است، یا فراموش کند که روزه مسافر باطل مى‏باشد و در سفر روزه بگیرد روزه او باطل است.

 مسأله 1791 - اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت نماید، باید روزه خود را تمام کند و اگر پیش از ظهر مسافرت کند، وقتى به حدّ ترخّص برسد یعنى به جایى‏برسد که مردم شهر را نبیند یا صداى اذان را نشنود، نباید روزه آن روز را ادامه دهد و اگر پیش از آن روزه را باطل کند بنابر احتیاط، کفّاره نیز بر او واجب است.

 مسأله 1792 - اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش برسد، یا به جایى برسد که مى‏خواهد ده روز در آنجا بماند، چنانچه کارى که روزه را باطل مى‏کند انجام نداده، باید آن روز را روزه بگیرد و اگر انجام داده روزه آن روز بر او واجب نیست.

 مسأله 1793 - اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد، یا به جایى برسد که مى‏خواهد ده روز در آنجا بماند، نباید آن روز را روزه بگیرد.

 مسأله 1794 - مسافر و کسى که از روزه گرفتن عذر دارد، مکروه است در روزه ماه رمضان جماع نماید و در خوردن و آشامیدن کاملاً خود را سیر کند.