هدر اصلی سایت

صید ماهی و ملخ

صید ماهى‏

 مسأله 2708 - اگر ماهى فَلس دار را زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، پاک و خوردن آن حلال است و چنانچه در آب بمیرد پاک است ولى خوردن آن حرام مى‏باشد مگر اینکه در تور ماهیگیر در آب بمیرد که در این صورت خوردنش حلال است. و ماهى بى فلس را اگرچه زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد حرام است.

 مسأله 2709 - اگر ماهى از آب بیرون بیفتد، یا موج آن را بیرون بیندازد، یا آب فرو رود و ماهى در خشکى بماند، چنانچه پیش از آن که بمیرد، با دست یا به وسیله دیگر کسى آن را بگیرد، بعد از جان دادن حلال است.

 مسأله 2710 - کسى که ماهى را صید مى‏کند، لازم نیست مسلمان باشد و در موقع گرفتن، نام خدا را ببرد، ولى مسلمان باید بداند که آن را زنده از آب گرفته و در خارج آب مرده یا در تور او در آب مرده است.

 مسأله 2711 - ماهى مرده‏اى که معلوم نیست آن را زنده از آب گرفته‏اند یا مرده، چنانچه در دست مسلمان باشد، حلال است. و اگر در دست کافر باشد، اگرچه بگوید آن را زنده گرفته‏ام، حرام مى‏باشد، مگر اینکه اطمینان حاصل شود یا دو شاهد عادل شهادت دهند که راست مى‏گوید.

 مسأله 2712 - خوردن ماهى زنده اشکال ندارد.

 مسأله 2713 - اگر ماهى زنده را بریان کنند، یا در بیرون آب پیش از جان دادن بکشند، خوردن آن اشکال ندارد.

 مسأله 2714 - اگر ماهى را بیرون آب دو قسمت کنند و یک قسمت آن در حالى‏که زنده است در آب بیفتد، خوردن قسمتى را که بیرون آب مانده اشکال ندارد.

 

صید ملخ‏

 مسأله 2715 - اگر ملخ را با دست یا به وسیله دیگرى زنده بگیرند، بعد از جان دادن، خوردن آن حلال است. و لازم نیست کسى که آن را مى‏گیرد مسلمان باشد و در موقع گرفتن، نام خدا را ببرد ولى اگر ملخ مرده‏اى در دست کافر باشد و معلوم نباشد که آن را زنده گرفته یا نه، اگرچه بگوید زنده گرفته‏ام حلال نیست.

 مسأله 2716 - خوردن ملخى که بال در نیاورده و نمى‏تواند پرواز کند، حرام است.