هدر اصلی سایت

استفتائات

چرا پیامبر(ص) و امامان شیعه(ع) زنهای زیادی داشته اند؟

از جمله شعار پیامبر اسلام(صلّی الله علیه و آله) عدالت در همه زمینه ها بود و هدف او تهذیب و تزکیه یعنی از بین بردن رذایل اخلاقی و آراسته شدن به خُلقیّات نیکو و تذکّر به مردم که خدای همه یکی است؛ کسی را بر کسی فضیلتی نیست مگر به تقوی.
این شعارها و ادعاها ابتداءاً لازم است از خود پیامبر(صلّی الله علیه و آله) ظاهر شود و از جمله بهترین مواردی که می تواند ظهور آن باشد منزل و همسر است، پیامبر اسلام(صلّی الله علیه و آله) توانست طوری زندگی کند که با داشتن زنهای متعدّد و خُلقیّات متفاوت همه از او راضی بودند و با آنکه از یکدیگر فاصله چندی نداشتند، دعوایی و شکایتی از یکدیگر نقل نشده است.
اضافه اینکه پیامبر اسلام(صلّی الله علیه و آله) حاکم مسلمین است و دارای قدرت است و غالباً محل جمع آوری اموال و غنائم است و هیچ وقت مزیّتی برای خویش و زنهای خویش قائل نگردید، با وجودی که طبع زن به دنیا و زینتهای آن متمایل است؛ و درعین حال طوری با آنها معامله می کرد که زنها از روش حضرت راضی و خشنود بودند و مردم نیز راضی و خشنود بودند.
به نظر می رسد جمع اجرای عدالت و بروز خلق نیکو و زهد و عبادت و جهاد با وجود داشتن زنهای متعدد که غالباً انسان را به راحتی در دنیا و خوشگذرانی و بیرون شدن از عدالت می کشاند، معجزه ای است از معجزات بی شمار ایشان.
و همین است فلسفه بعضی از ائمه اطهار(علیهم السلام) که به تعدد زوجات ذکر شده اند.