هدر اصلی سایت

استفتائات

پوشیدن جوراب خیلی ضخیم یا کفشهایی که مخصوص راه رفتن روی فرش است در نماز چه حکمی دارد؟

جوراب مانعی ندارد؛ و کفش اگر مانند جوراب است و مانع رسیدن انگشت پا به زمین نمی شود، اشکال ندارد.