هدر اصلی سایت

استفتائات

به نظر حضرتعالی منظور از وطن و اعراض از آن چیست؟

وطن جایی است که انسان می خواهد همیشه و یا مدّت طولانی در آنجا زندگی کند؛ و اعراض وقتی است که از آنجا برود و وسائل را ببرد و نخواهد آنجا زندگی کند.