هدر اصلی سایت

استفتائات

محاسبه نیمه شب شرعی چگونه است؟

محاسبه نیمه شب شرعی از غروب است تا طلوع فجر صادق.