هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا حضور در مراسم عروسی که می دانیم در آن شرب خمر می شود، جایز است؟

نشستن در مجلس معصیت جایز نمی باشد.