هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا گفتن بسم اللَّه الرحمن الرحیم در اول سوره توبه جایز است؟ اگر در اواسط آن باشیم چه؟

سوره توبه، «بسم اللَّه الرحمن الرحیم» ندارد و خواندن آن به قصد قرآن جایز نیست؛ امّا خواندن «بسم اللَّه الرحمن الرحیم» براى تبرّک و تیمّن و اینکه هر کارى انسان مى‏کند به بسم اللَّه شروع کند اشکال ندارد.