هدر اصلی سایت

استفتائات

کفّاره‌ی عمل نکردن به نذر چقدر است؟

کفّاره‌ی نذر مانند کفّاره‌ی ماه رمضان است، یعنی باید شصت فقیر را سیر کند یا دو ماه روزه بگیرد یا یک بنده آزاد کند.