هدر اصلی سایت

استفتائات

لطفا بفرمایید خرید و فروش چک چه حکمی دارد؟

خرید و فروش چک چنانچه ذمّه(بدهی) واقعی باشد اشکال ندارد.