هدر اصلی سایت

استفتائات

بعد از پاک شدن زن و قبل از غسل، نزدیکى با همسر جایز است؟

احتیاط در ترک است.