هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا هرچه از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می شود دیدن و شنیدنش جایز است؟

خیر؛ ملاک این است که تصاویر محرک شهوت نباشد و موسیقی که مخصوص مجالس لهو و لعب است نباشد.