هدر اصلی سایت

استفتائات

فرزند مکلّفى که با پدر و مادر زندگى مى ‏کند و مخارجش از سوى پدر تأمین مى ‏شود، آیا لازم است تحقیق نماید که پدر خمس و زکات مى ‏دهد یا نه؟

خیر تحقیق لازم نیست.