هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا سکّه هایی که در منزل نگهداری می کنیم زکات دارد؟

چنانچه سکّه ها حدّاقل به اندازه ۲۰ مثقال شرعی مطابق با ۱۵ مثقال عرفی (در بازار) بشود و یک سال همه آن بماند و تعویض نشود یک چهلم آن زکات دارد.