هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا در نماز، واجب است حمد و سوره را بر حسب قرائت قرآن متداول بخوانیم و یا سایر قرائت‌ها نیز صحیح است؟ مثلاً به جای «مالک یوم الدین» بگوییم: «ملک یوم الدین»؟

هر چند مطابق قرائات هفت گانه جایز است، امّا بنا بر احتیاط بر حسب قرائت متداول ‌باشد.