هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر امام جماعت (اجتهاداً یا تقلیداً) نماز خود را صحیح بداند؛ ولی مأموم (اجتهاداً یا تقلیداً) نماز امام را صحیح نمی داند. آیا مأموم می‌تواند به چنین امامی اقتدا کند؟

تفصیل مسئله در کتاب «الهادی، کتاب الصلاة، ج 5» در احکام جماعت، مسئله‌ 31 آمده است.

امّا به طور خلاصه‌: اگر در قرائت اختلاف است، یعنی از نظر مأموم نماز امام باطل است، اقتدا جایز نیست. اگر در ارکان و طهارت اختلاف است، اقتدا جایز نیست. اگر در موارد دیگر نماز باشد، اقتدا صحیح است.