هدر اصلی سایت

استفتائات

کسی که چند غسل بر عهده دارد، آیا می تواند یک غسل انجام دهد و همه را نیّت کند؟

اگر غسل جنابت با غسل حیض و مثلاً مس میت و یا غسل جمعه همراه باشد، یک غسل به نیّت همه کافی است؛ و اگر غسل جنابت هم نباشد باز همین حکم را دارد.