هدر اصلی سایت

استفتائات

براى غسل جنابت، اگر آب سرد یا گرم باشد حکمش فرق می کند؟

 فرقى نمى‏ کند و غسل صحیح است.