هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر مجتهدی أعلم باشد و مجتهد دیگر أورع، تقلید از مجتهد أورع جایز است؟

اشکال ندارد؛ اگر چه بنابر احتیاط بهتر است از مجتهد أعلم تقلید کند.