هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا دست دادن مأمومین با یکدیگر بعد از نماز استحباب دارد؟

به خصوص بعد از نماز استحباب ندارد.