هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا استفاده از ثمر درختان میوه که در خیابان‏ ها یا پارک ها وجود دارند، جایز است؟

به اندازه استفاده خود شخص به شرطی که آسیب هم به درخت نرسد، اشکال ندارد.