هدر اصلی سایت

استفتائات

حکم روزه شخصى که بعد از اذان صبح متوجّه مى‏شود که جنب شده است چیست؟

اگر قبلاً متوجّه نبوده براى روزه اشکال ندارد ولى براى نماز باید غسل کند.