هدر اصلی سایت

استفتائات

با قرائت چه مقدار از آیه سجده، سجده واجب می شود؟

با قرائت تمام آیه ای که سجده واجب دارد، سجده واجب می شود.