هدر اصلی سایت

استفتائات

می‌دانیم دیه‌ جراحت در زن تا ثلث دیه، با مرد برابر است؛ و بیش از ثلث، دیه زن نصف دیه مرد است؛ آیا زنی که چهار انگشت وی قطع شده است، می‌تواند دیه‌ی یک انگشت را ببخشد تا همان دیه ثلث که بیشتر است را بگیرد؟

نمی‌تواند؛ چون دیه‌ی چهار انگشت مستقر شده است و با بخشش، موضوع عوض نمی‌شود.