هدر اصلی سایت

استفتائات

تزریق مواد مخدّر به بدن(یعنی از غیر راه دهان) آیا همان حکم شرب خمر را دارد؟

هر چند موجب حدّ نیست، امّا وارد کردن مسکر در بدن از هر طریق حرام است و در هر صورت، مستی موجب تعزیر است.