هدر اصلی سایت

استفتائات

اجزایی که از بدن میّت در کالبدشکافی جهت فهمیدن علّت مرگ جدا می‌شود، آیا پس از اتمام آزمایش، ملحق نمودن آن به بدن واجب می‌باشد یا خیر؟ در صورت جواز نگهداری، آیا اجازه‌ی ولیّ میّت لازم است یا خیر؟

واجب است به بدن میّت ملحق شود؛ و نگهداری آن جایز نیست؛ مگر در صورت واجب أهمّ و اذن ولیّ میّت.