هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا جایز است نمازگزار در تشهّد بعد از شهادتین بگوید: «أشهد أنّ علیّاً ولیّ الله و الأئمّة الأحد عشر من ولده حجج الله ...» به قصد قربت مطلقه، نه به قصد جزئیّت تشهّد؟

هر چند به قصد رجاء، نه به قصد ورود، اشکال ندارد، امّا تجویز این امر موجب ورود مطالبی دیگر در نماز می‌شود که به تدریج شکل بدعت به خود می‌گیرد و به نظر حقیر احتیاط در ترک آن است.