هدر اصلی سایت

استفتائات

هنگام دفن میّت آیا اعضای مصنوعی باید با وی دفن شوند؟

لازم نیست؛ مگر آن که پیوند خورده باشند.