هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا به هدیه خمس تعلق میگیرد؟

اگر از مخارج سال زیاد بیاید باید خمس آن پرداخت شود.