هدر اصلی سایت

استفتائات

حکم تاتو برای زنان چیست؟

چنانچه مانع غسل و وضو نباشد و اسراف شمرده نشود و تغییر در خلقت نباشد و بعدها موجب فساد نباشد(یعنی زیبایی خود را از نامحرم حفظ کند)، اشکال ندارد.