هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا انسان می‌تواند و این حق را دارد از خدا تقاضا (دعا)ی مرگ کند؟

کراهت دارد. آن چه وارد است این که خداوندا طول عمر با عاقبت بخیری و سعادت عنایت بفرما.