هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا وجوب قضای نماز و روزه‌ی پدر بر پسر بزرگ‌تر، شامل مادر هم می‌شود؟

شامل نمی شود.