هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا زکات، خمس و حجّ انجام نشده‌ی پدر، مثل نماز و روزه بر عهده‌ی پسر بزرگ‌تر می‌باشد؟

فقط نماز و روزه پدر بر عهده پسر بزرگتر است؛ امّا زکات، خمس و حجّ که بر ذمّه میت باشد، از اصل ماترک خارج می‌شود.